ดูสินค้าในตะกร้า    แจ้งการชำระเงินออนไลน์   
  
    ประวัติสหกรณ์
    วิสัยทัศน์
    คณะกรรมการ
    เจ้าหน้าที่สหกรณ์
    ธุรกิจของเรา
    ผลการดำเนินงาน
    โครงการต่างๆ
      โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ ฯ
      โครงการส่งเสริมสหกรณ์์ในโรงเรียน
    สันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย
    กรมส่งเสริมสหกรณ์
    สหกรณ์กับสหประกันชีวิต
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 22
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 680,414
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 มีนาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
 โครงการออมทรัพย์วันละบาท

โครงการออมทรัพย์วันละบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จำกัด

 

vvvvvvvv

 

1.  เลขที่โครงการ              2 / 2549

 

2.  ชื่อโครงการ                    โครงการออมทรัพย์วันละบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์

 

3.  เจ้าของโครงการ             สหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จำกัด

 

4.  หลักการและเหตุผล

 

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จำกัด   ได้จัดทำโครงการออมทรัพย์วันละบาทเพื่อเป็นการฝึกการออมเป็นตัวอย่าง และนำร่องทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในโอกานงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ให้สมาชิกสหกรณ์รักนิสัยการออมสำหรับไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน และเพื่อความมั่นคงในชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

5.  วัตถุประสงค์

 

                                1.  รู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อสหกรณ์เสมอมา จึงได้สนองพระราชดำริใช้วิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์เสมอมา

                                2.  สนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                                3.  รู้จักช่วยเหลือตนเอง  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

                                4.  เพื่อเป็นการรณรงค์  ส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง และสร้างภูมิคุ้มกันในสถาบันครอบครัวด้วยความมั่นคงและยั่งยืน

 

6.  วิธีการดำเนินการ

 

                1สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด  กำหนดแผนโครงการรับฝากเงิน

                2.  ชี้แจงให้สมาชิกทราบวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมที่สหกรณ์ฯ กำหนด

                3.  รณรงค์และเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการฝากเงินในสหกรณ์ฯ

                 4.  รับฝากเงินออมทรัพย์ในวันประชุมกลุ่ม ปีละ 2 ครั้ง

                5.  แจกรางวัลสำหรบสมาชิกที่ฝากออมทรัพย์วันละบาทมากที่สุด ตามลำดับ

                6.  เงินออมให้ใส่กระบอกไม้ไผ่ หรือ กระปุกออมสิน

 

7.  เป้าหมาย        

 

                                สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด เข้าร่วมโครงการออมทรัพย์วันละบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์อย่างน้อย 80% ของสมาชิกทั้งหมด

 

8.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 

                                ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2549  ถึง  31  มีนาคม  2551

 

9.  งบประมาณ                     50,000   บาท

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

                                1.  สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด น้อมนำแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการออมเงินซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการดำเนินชีวิตของผู้ออม

                                2.  เกิดภูมิคุ้มกันในสถาบันครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ทั่วไป จากการออมเงินมีผลให้สถาบันครอบครัว และชุมชนเกิดความมั่นคงและยั่งยืน

                                3.  สร้างวินัยทางการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด

                                4.  สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด สามารถเพิ่มทุนโดยการระดมเงินออมจากสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินงานได้มากยิ่งขึ้น

 

11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ สหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จำกัด

               

             

              

               

สะสมเงินไว้ในกระบอกไม้ไผ่               สะสมเงินไว้ในกระบอกไม้ไผ่

              


 

                                                 ผ่ากระบอกไม้ไผ่มา เงินเต็มเลย สมาชิกออมเงินเก่งมากๆ


สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด
159 หมู่ 10 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 054-692117 โทรสาร 054-692117
Engine by MAKEWEBEASY