ดูสินค้าในตะกร้า    แจ้งการชำระเงินออนไลน์   
  
    ประวัติสหกรณ์
    วิสัยทัศน์
    คณะกรรมการ
    เจ้าหน้าที่สหกรณ์
    ธุรกิจของเรา
    ผลการดำเนินการ
    ศูนย์ปราชญ์สามอาชีพ
    สหกรณ์กับสหประกันชีวิต
    โครงการต่างๆ
      โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ ฯ
      โครงการส่งเสริมสหกรณ์์ในโรงเรียน
      โครงการกลุ่มเข้มแข็ง
      โครงการส่งเสริมการปลูกสบู่ดำ (พืชพลังงานทดแทน)
      โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
    สันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย
    กรมส่งเสริมสหกรณ์
    รางวัลและความภาคภูมิใจ
    ศูนย์กระจายสินค้า (CDC)
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 122
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 520,113
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
9 กุมภาพันธ์ 2559
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29           
             
 ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านสามอาชีพ
 


ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามอาชีพ
"ที่ไหนมีน้ำ.....ที่ไหนมีดิน....ทำกินให้ได้"
 
ความเป็นมา
 
                   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามอาชีพ  เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรธรรมชาติและศูนย์การเรียนรู้ด้านสหกรณ์  เป็นเครือข่ายของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จำกัด   ก่อตั้งเมื่อวันที่  1  กันยายน  2545  ตั้งอยู่เลขที่  50  หมู่ที่  2    บ้านสะไมย์  ตำบลนาซาว  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  เป็นสถานที่ฝึกอบรมและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  ( สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน )  ของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป  ตลอดจนหน่วยงานองค์กรต่าง  ๆ  เน้นการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  ขยายโอกาส  รู้จักช่วยเหลือตนเอง  ชุมชนและสังคม  รู้จักการให้  เสียสละ  สอนให้คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูง  ประหยัดสุด   อยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมทางสายกลาง    ดำเนินงานโดยนางดวงเดือน  ขัติยเนตร  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จำกัด  และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก   อาจารย์หนึ่งดิน   วิมุตตินันท์     อาจารย์แสนหล้า     จุฬพันธ์ทอง    อาจารย์หนึ่งแก่น   บุญรอด  และทีมงานจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน        สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน      ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  ( กศน. )   สหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จำกัด  และหน่วยงานต่าง  ๆ
 

                  

 
                                      ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามอาชีพ
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
     
 
     
 
     
     
     
     
     

   ทั้งนี้  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามอาชีพได้ให้บริการประชาชน  ชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนผู้ที่สนใจทั้งในและต่างจังหวัด  เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้  จัดการเรียนรู้  ร่วมเป็นวิทยากรและเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้  ดูงานมาโดยตลอด  ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ครบวงจร
 
                     ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามอาชีพ  ให้บริการในเรื่องต่าง  ๆ  ดังนี้
                 1.  เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้นำชุมชน  เกษตรกร  ที่มีความสนใจในเรื่องการเกษตรธรรมชาติ
                 2.  เป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกร  องค์กรภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนประชาน  ผู้สนใจทั่วไปในจังหวัดและต่างจังหวัด
                 3.  เป็นศูนย์เรียนรู้ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
                 4.  เป็นศูนย์เรียนรู้ของสหกรณ์ต่าง  ๆ  ในจังหวัดน่าน
                 5.  เป็นศูนย์เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  วิทยาเขตน่าน
 
กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  สามอาชีพ
 
                 1.  สนับสนุนความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
                                µ การเลี้ยงหมูหลุม
                                µ  การเลี้ยงไก่ไข่ระบบธรรมชาติ
                                µ  การเลี้ยงวัว
                                µ  การเลี้ยงกบ
                                µ  การเลี้ยงปลา
                                µ  การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
                                µ  การทำน้ำหมักชีวภาพ
                                µ  การทำน้ำจุลินทรีย์ท้องถิ่น
                                µ  การทำน้ำยาอเนกประสงค์     ( น้ำยาสะอาด )
                                µ  การทำขยะวิยา
                                µ  การปลูกสบู่ดำ  ( พืชพลังงานทดแทน )
                            2.  การสนับสนุนด้านแนวคิด
                                       การจัดการอาชีพครบวงจร
                                      การบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง
                                       การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
                             3.  การสนับสนุนด้านการตลาดและเงินทุน
                                    {    สหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จำกัด  เป็นผู้ดำเนินการด้านการตลาดและเงินทุนสำหรับสมาชิกสหกรณ์
 
การอบรบและการเผยแพร่ความรู้
                             1.  จัดหลักสูตรการอบรมตามความต้องการของเกษตรกร  องค์กรภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ  เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  โดยรับอบรมรุ่นละ  30 200 คน   ทั้งหลักสูตรวันเดียว หรือหลักสูตร 2 5  วัน  มีที่พักบริการจำนวน  50  คน  
                             2.  เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ 
                             3.  มีผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมตลอดทั้งปี  รวมทั้งหมด  130  รุ่น
                             4.  เผยแพร่ผลงานทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง  5  และช่อง  11
                             5.  เผยแพร่ผลงานผ่านสื่อหนังสือพิมพ์พลังสหกรณ์
                   
สามอาชีพ  คืออะไร
                      คำว่า   “ สามอาชีพ  ”    หลาย ๆ  คน  ที่ได้เห็น  และอ่านชื่อนี้  ยังอาจเกิดข้อสงสัยว่า
“  สามอาชีพ    คืออะไร  
                  
สามอาชีพ    มาจาก  1 .   กสิกรรมธรรมชาติ    2.  ขยะวิทยา    3.   ปุ๋ยสะอาด
 
                     การตั้งต้นเกษตรธรรมชาติ

 
       1.   หยุดการเผา  ลดการรบกวนแผ่นดินโดยทุกวิถีทาง
               2.   ปลูกพืชเพื่อกิน  เพื่อใช้  ควบคู่ไปกับพืชเศรษฐกิจ
       3.   ปลูกพืชเอนกประสงค์  เพื่อเพิ่มปัจจัย 4 ให้คน และเพิ่มธาตุอาหารในดินให้พืช
       4.   ใช้อินทรียวัตถุสดและแห้ง  คลุมดิน ปกป้องผิวดิน
       5.   เพาะเลี้ยงราใบไม้สีขาวในพื้นที่ให้แข็งแรง เพื่อช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุให้เป็นธาตุ
             อาหารของต้นไม้
      6.   กันสัตว์เลี้ยงออกจากแปลงพืช  ในช่วงที่ต้นไม้เติบโต

 
 
 
 
 
 

 

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด
159 หมู่ 10 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 054-692117 โทรสาร 054-692117
Engine by MAKEWEBEASY